Omeđavanje atarskog puta u Bačkom Bregu

Omeđavanje atarskog puta u Bačkom Bregu

Foto 33918- Zbog učestalih uzurpacija atarskih puteva koji su u javnoj svojini grada Sombora, lokalna samouprava je u skladu sa Odlukom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, odlučila da stane na put ovoj pojavi i izdala je naloge za omeđavanje uzurpiranih – odoranih atarskih puteva. Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine sa ovim aktivnostima krenulo je 2017. godine u novembru mesecu i do sada je izvršeno kolčenje-omeđavanje jednog atarskog-poljskog puta u k.o. Aleksa Šantić, jednog atarskog-poljskog puta u k.o. Riđica i atarskog puta u k.o. Rastina, a 27. jula pristupilo se omeđavanju atarskog puta u k.o. Bački Breg, s tim da je prema uzurpatorima postupljeno u skladu sa propisima.
Omeđavanju puta u k.o. Bački Breg prisustvovao je Darko Radulović član Gradskog veća za oblast poljoprivrede, koji je istakao da se sa uvođenjem reda u korišćenje javne svojine grada Sombora nastavlja i da Odeljenje za poljoprivredu priprema omeđavanje atarskih puteva i u drugim seoskim mesnim zajednicama. Pre izdavanja naloga za kolčenje atarskog puta na terenu, kao i do sada, o istom će se obavestiti mesna zajednica na čijoj teritoriji se nalazi predmetni put, radi upoznavanja građana o danu i vremenu kolčenja konkretnog atarskog puta, rekao je Radulović i upozorio zakupce državnog poljoprivrednog zemljišta kao i vlasnike katastarskih parcela koje se međe sa atarskim putevima da prestanu sa daljom uzurpacijom poljskih puteva. U suprotnom, Odeljenje za poljoprivredu će postupiti u skladu sa Odlukom o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete i podneti prekršajnu prijavu protiv lica koje uzurpira poljski put - objavljeno je na sajtu grada.
savamajstor savamajstor @ Pon, 30.07.2018. 03:39
rizikujem, opet će se naći "neko" dežuran pa reći, eto ga opet kobra, opet MZ Kljajićevo

Ali, šta da se radi kad je stvarnost takva kakva je, pa i na ovu temu uzurpacije i zaštite poljoprivrednog i atarskih puteva...

Dakle, i po ovom pitanju kolčenja atarskih puteva, MZ Kljajićevo je daleko ispred odelenja za poljoprivredu, na način, što su nekakvo "svoje" kolčenje uradili još 2016 g. na koje je utrošeno preko 84.000 din. i to bez javnog oglašavanja a putem neposredne pogodbe, i bez odobrenih sredstava za tu namenu ( što znači još jedan primer nenamenskog trošenja budžeta ) sa nekakvom firmom bivšeg direktora geo zavoda ( verovatno se ljudi poznalu lično, pa eto i prilike za "saradnju", što je princip rada ovog Saveta od prvog dana konstituisanja )

Dakle, bez ikakvog odobrenja potrebnih sredstava na način kako je to propisano odlukom o budžetu, bez saradnje i saglasnosti odelenja za poljoprivredu, bez saradnje sa gradskim većem i nadležnim većnikom resora poljoprivrede, imamo utrošenih 84.000 na poslove koji nisu u nadležnosti Saveta MZ, i za koju namenu nisu bila predviđena sredstva.

Na drugoj strani imamo potpuno raštimovanu poljočuvarsku službu i poljočuvare koji odavno rade neke druge poslove na obezbeđenju firmi umesto da nadgledaju i kontrolišu ATAR, jer su za te poslove i plaćeni... otud i greške koje čine u radu, pogrešno sročene prijave, pogrešno evidentirane uzurpirane površine, a jasni primeri su slučajevi Mastilović ili Krasulja gde ljudi plaćaju kazne za nešto što nisu skrivili.

Dakle, gospodo iz odelenja poljoprivrede, MZ Kljajićevo je i po tom pitanju kolčenja, čega ste se Vi setili tek sada, daleko ispred Vas, bez obzira što za te usluge niko nije znao niti su za to postojala namenska sredstva, ali ipak, posao je posao, pogodba je pogodba...

Kobra @ Pon, 30.07.2018. 08:31